Sales Director Trade DACH DE

Alexander Krenczik
Tel: +49 234869423
Mobil: +49 1722322289
Mail: Krenczik@ppg.com

Teamleader Sales Support

Karin Ebbert
Tel: +49 234869378
Mobil: +49 15222501044
Mail: Karin.ebbert@ppg.com

Regionaler Verkaufsleiter: Nord

Markus Madsack 
Mobil : +49 15222501019
Mail: Markus.Madsack@ppg.com

Außendienst: Nord

Corvin Wiechert
Mobil : +49 1724405638
Mail: Wiechert@ppg.com

Außendienst: Nord

Daniel Jungmann
Mobil : +49 15222501056
Mail: Jungmann@ppg.com

Außendienst: Nord

Dirk Hammann
Mobil : +49 15222501049
Mail: Hammann@ppg.com

Außendienst: Nord

Matthias Leson
Mobil : +49 15222501041
Mail: Leson@ppg.com

Außendienst: Nord

Reinhardt Klein
Mobil : +49 15222501009
Mail: Reinhardt.Klein@ppg.com

Außendienst: Nord

Stefan Henkel
Mobil : +49 15222501017
Mail: Henkel@ppg.com

Außendienst: Nord

Timo Scholz
Mobil : +49 15222501057
Mail: Scholz@ppg.com

Regionaler Verkaufsleiter: West 1

Dr. Peter Castella
Mobil: + 49 15222501002
Mail: castella@ppg.com

Außendienst: West 1

Frank Deussen
Mobil : +49 1747958364
Mail: Deussen@ppg.com

Außendienst: West 1

Günther Wirschem
Mobil : +49 15222501036
Mail: Guenther.Wirschem@ppg.com

Außendienst: West 1

Ingo Schmitz
Mobil : +49 15222501032
Mail: ISchmitz@ppg.com

Außendienst: West 1

Klaus Schneider
Mobil : +49 15222501027
Mail: Klaus.Schneider@ppg.com

Außendienst: West 1

Marc Mettin
Mobil : +49 15222501029
Mail: Mettin@ppg.com

Regionaler Verkaufsleiter: West 2

Jens Finkensiep
Mobil: +49 1728610125
Mail: Finkensiep@ppg.com

Außendienst: West 2

Knut Schön
Mobil : +49 1746389064
Mail: Schoen@ppg.com

Außendienst: West 2

Peter Gerards
Mobil : +49 15222501005
Mail: Peter.Gerards@ppg.com

Außendienst: West 2

Thorsten Lüft
Mobil : +49 15222501008
Mail: Luft@ppg.com

Außendienst: West 2

Torsten Setzer
Mobil : +49 15222501030
Mail: Torsten.Setzer@ppg.com

Regionaler Verkaufsleiter: Ost

Ronny Eggebrecht
Mobil : +49 15222501003
Mail: Ronny.Eggebrecht@ppg.com

Außendienst: Ost

Alexander Moh
Mobil : +49 15222501022
Mail: Moh@ppg.com

Außendienst: Ost

Erik Eggebrecht
Mobil : +49 1719875345
Mail: Eggebrecht@ppg.com

Außendienst: Ost

Mauro Palmentieri
Mobil : +49 15222501022
Mail: Mauro.Palmentieri@ppg.com

Außendienst: Ost

Paul Richter
Mobil : +49 152225010352
Mail: PRichter@ppg.com

Außendienst: Ost

Rolf Götz
Mobil : +49 15129602706
Mail: Gotz@ppg.com

Regionaler Verkaufsleiter: Süd 1

Dieter Baumgart 
Mobil: + 49 15222501000
Mail: Dieter.Baumgart@ppg.com

Außendienst: Süd 1

Jochen Schwenk
Mobil : +49 15222501061
Mail: Schwenk@ppg.com

Außendienst: Süd 1

Oliver Barth
Mobil : +49 15222501015
Mail: Barth@ppg.com

Außendienst: Süd 1

Peter Klucker
Mobil : +49 15222501011
Mail: Peter.Klucker@ppg.com@ppg.com

Außendienst: Süd 1

Ralf Kettinger
Mobil : +49 15222501033
Mail: Kettinger@ppg.com

Außendienst: Süd 1

Thomas Wolf
Mobil : +49 15222501020
Mail: ThomasWolf@ppg.com

Regionaler Verkaufsleiter: Süd 2

Benjamin Leibold
Mobil: +49 15222501014
Mail: Benjamin.Leibold@ppg.com

Außendienst: Süd 2

Aladin Kajtazovic
Mobil : +49 1722197913
Mail: Kajtazovic@ppg.com

Außendienst: Süd 2

Eduard Hermann
Mobil : +49 1722197909
Mail: Ehermann@ppg.com

Außendienst: Süd 2

Antonio Calabretti
Mobil : +49 15222501034
Mail: Calabretti@ppg.com

Außendienst: Süd 2

Marco Fassold
Mobil : +49 152225010352
Mail: Fassold@ppg.com

Außendienst: Süd 2

Marin Kardum
Mobil : +49 1737659042
Mail: Kardum@ppg.com

Außendienst: Süd 2

Roland Loos
Mobil : +49 1722168902
Mail: Loos@ppg.com

Außendienst: Süd 2

Roland Schrettle
Mobil : +49 1737106821
Mail: Schrettle@ppg.com

Regionaler Verkaufsleiter: Österreich AT

Peter Klameth 
Mobil: +43 6644341566
Mail: Klameth@ppg.com

Außendienst: Österreich

Andreas Herzog
Mobil : +43 6644688401
Mail: AHerzog@ppg.com

Außendienst: Österreich

Andreas Kehrer
Mobil : +43 6644366474
Mail: Kehrer@ppg.com

Außendienst: Österreich

Hermann Neurauter
Mobil : +43 6643013962
Mail: Hermann.Neurauter@ppg.com

Start from your home screen? Lees hier hoe u dit eenvoudig kunt instellen. Hide message